Regulamin

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie https://ekoam.pl

Niniejszy regulamin jest zbiorem ogólnych postanowień umownych określających warunki sprzedaży towarów prezentowanych na stronie internetowej działającej w domenie www.ekoam.pl, których nabycie możliwe jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

PRZYDATNE LINKI:

NR 1 – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
NR 2 – wzór formularza odstąpienia od umowy
NR 3 – wzór formularza reklamacyjnego

Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Regulamin – niniejszy dokument obejmujący swoim zakresem ogólne postanowienia umowne dotyczące nabycia prezentowanych na stronie internetowej towarów, w tym regulujący kwestię związaną z uprawnieniem do odstąpienia od umowy oraz procesem reklamacyjnym, zwany dalej oraz na stronie internetowej „Regulaminem OWS”.

Sprzedawca –  ekoam.pl Przemysław Lipiecki, Wapniarnia Pierwsza 10, 64-980 Trzcianka

DANE KONTAKTOWE, w tym właściwe dla składanych reklamacji:

Adres:

Ekoam.pl Przemysław Lipiecki
Wapniarnia Pierwsza 10
64-980 Trzcianka
Telefon: (+48) 503-491-781

Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowo-graficzny odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie https://www.ekoam.pl zwana dalej „stroną internetową”.

Sklep internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany dalej „sklepem internetowym”.

Zamówienie – oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę towaru.

Towar/produkt – prezentowany w sklepie internetowym asortyment w postaci artykułów spożywczych oraz sprzętów gospodarstwa domowego stanowiący przedmiot umów sprzedaży zawieranych na odległość.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. za pomocą strony internetowej działającej w domenie http://www.ekoam.pl prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych oraz odzieży.

3. W ramach zawieranych umów, których mowa w pkt 2, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta własność zamówionego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy umówioną cenę.

ROZDZIAŁ II

DOSTĘPNE SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie na prezentowane w sklepie internetowym towary można składać za pomocą:

  • strony internetowej i zamieszczonych na niej elektronicznych formularzy zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną)
  • telefonicznie pod numerem: (+48) 503 – 491 – 781

2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16.00.

4. Dla przyjęcia, a następnie realizacji złożonego zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, adres do korespondencji/dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail bądź telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o : interesującym klienta towarze, a także zamawianej ilości, cenie towaru, dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie oraz zakładkach dostępnych na stronie sklepu internetowego.

6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych Klienta, typu wybranej przez Klienta przesyłki, sposobie płatności oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).

11.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

12.Sprzedawca jako Pasieka- dział produkcji rolnej, jest zwolniony z wystawienia paragonu oraz FV. Potwierdzeniem zakupu jest wykonany przelew oraz potwierdzenie, które kupujacy otrzymuje na podany podczas zakupu adres email.

ROZDZIAŁ III

CENA TOWARU

Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w zakładce Koszty dostawy
Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej dokonuje wyboru sposobu dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w elektronicznym formularzu zamówienia.

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową lub płatność gotówką):

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. Konto bankowe dla wpłat w walucie PLN: 21 1090 1492 0000 0000 4909 6830,

b) szybkie płatności elektroniczne online

c) Płatności kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

d) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

e) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz kartą jest: https://www.przelewy24.pl/

4. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem na konto lub systemem płatności elektronicznej, realizowane jest od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności kartą, realizowane jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. W przypadku płatności „za pobraniem”, konsument płaci gotówką odbierając towar na poczcie lub od kuriera, w zależności od wybranego sposobu dostawy.

ROZDZIAŁ V

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTAWY TOWARU

Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem – na terenie Polski – Poczty Polskiej, firmy kurierskiej Inpost, InPost Paczkomaty – poza teren Polski – Poczty Polskiej, firm Kurierskich DPD,UPS lub GLS.
Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym, obejmuje Polskę i kraje podane na stronie Koszt dostawy
Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient w procesie składania zamówienia.
Informacje na temat terminu związanego z dostarczeniem zamówionych towarów zawiera zakładka dostępna na stronie internetowej– Czas dostawy
Koszty usług transportowych uwidocznione są w procesie składania zamówienia (elektroniczny formularz) a także opis w tym zakresie, w formie tabelarycznego zestawienia, zawiera zakładka Koszt dostawy dostępna na stronie internetowej.
Możliwy jest także odbiór osobisty towaru w biurze handlowym Sprzedawcy mieszczącym się pod adresem:

ekoam.pl Przemysław Lipiecki
Wapniarnia Pierwsza 10
64-980 Trzcianka

od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00. -16.00
Przy odbiorze klient nie ponosi opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.

ROZDZIAŁ VI

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO WYŁĄCZENIA

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, którego bieg rozpoczyna się:

  • dla umowy sprzedaży – w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
  • dla umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:

a) pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

ekoam.pl Przemysław Lipiecki
Wapniarnia Pierwsza 10
64-980 Trzcianka

b) drogą elektroniczną poprzez Formularz kontaktowy

c) osobiście w biurze handlowym Sprzedawcy mieszczącym się pod adresem: ekoam.pl Przemysław Lipiecki, Wapniarnia Pierwsza 10, 64-980 Trzcianka

3. Konsument ma możliwość również skorzystania z formularza odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.

4.W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b (adres e-mail), Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail bądź sms otrzymanie przesłanego oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:

Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym pokryte przez niego koszty transportu związane z dostarczeniem towaru,
zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument (w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego), chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany przed jego upływem na poniżej wskazany adres Sprzedawcy:

ekoam.pl Przemysław Lipiecki
Wapniarnia Pierwsza 10
64-980 Trzcianka

7. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 6 lit a.

8. Koszty przesyłki zawierającej zwracane towary ponosi konsument.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

WYŁĄCZENIA ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem sprzedaży jest towar:

zapieczętowany, a którego opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i ze względów higieniczno – zdrowotnych nie może zostać zwrócony,
ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin do użycia,
połączony, po dostarczeniu, z innymi rzeczami w sposób nierozłączny

ROZDZIAŁ VII

PROCEDURA REKLAMACYJNA TOWARÓW

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru/ów bez wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem  konsumenta, jeżeli  zakupiony przez  niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

4. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 2, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie powinien wskazać:

imię i nazwisko,
adres do korespondencji,
adres e-mail,
numer telefonu,
opis ujawnionej wady (na czym polega),
żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,

5. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi są:

naprawa,
wymiana towaru na nowy,
obniżenie ceny,
odstąpienie od umowy, w przypadku gdy wada jest istotna.

6. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże Sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego reklamację.

7. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a i b, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.

8. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:

pisemnie na adres biura handlowego Sprzedawcy:
za pomocą Formularza kontaktowego
telefonicznie pod numerem: (+48) 503 – 491 – 781

9. Wadliwy towar prosimy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres /pod adres biura handlowego Sprzedawcy.

10. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

ROZDZIAŁ VIII

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą w związku z zawartymi umowami sprzedaży (ADR – alternatywne metody rozstrzygania sporów).

2. Do sposobów, o których mowa w pkt. 1, gdzie rozstrzyganie ewentualnych sporów następuje bez udziału sądu powszechnego należą:. mediacja i arbitraż (sąd polubowny).

MEDIACJA

1. W przypadku sporu pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

2. Postępowanie mediacyjne, o którym mowa w pkt. 1 lit. A wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMECKI

1. Konsumenci mają możliwość skorzystania ze stałych polubownych – sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług.

2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 1 lit. B, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

1. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.

2. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK uokik.gov.pl.

Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz konsumenci.org.

3. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie uokik.gov.pl/

ROZDZIAŁ IX

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU – sprawy sądowe

Ewentualne spory powstałe na skutek zawartych umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
Przedstawione na stronie internetowej regulaminy, szata graficzna, zdjęcia, treść w tym opisy towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.
ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Treść aktów prawnych, o których mowa w pkt. 2, jest dostępna m.in. na stronie isap.gov.pl. Praktyczne wskazówki w zakresie wykładni tych przepisów można odszukać na stronie działającej w domenie http://www.uokik.gov.pl/poradykonsumenckie.php

4. Sprzedawca z ważnych powodów dopuszcza prawo zmian postanowień   niniejszego Regulaminu, w szczególności wynikających z:

nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,
zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej,
5. Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

6. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

7. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia.

8. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin OWS aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidulanie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.

9. Treść niniejszego Regulaminu OWS można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go ze strony internetowej: http://www.ekoam.pl.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.10.2020 roku.

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie www.ekoam.pl nie może być bez zgody Sprzedawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).